Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ นายประพันธ์ ทิพวรี นายอุทัย สุทธิประภา รองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านพร้อมด้วย นายเสน่ห์ สุทธิประภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วง ร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับโซนอำเภอ ณ ศาลาประชาคมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
*******************************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง


Copyright © 2019. All Rights Reserved.