Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีวิฑูร  บุญละคร

ปลัดเทศบาล

นางสาวประภาวดี ปิตะฝ่าย

รองปลัดเทศบาล

นายวีระศักดิ์  นามสง่า

หัวหน้าสำนักปลัด 

 นายสมบัติ  พิมพิลา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสุรเดช  แก้วสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

นายไชยวัฒน์  สมดา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

นางสุนารี  แสนพยุห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางนารี  ปัญจรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางพรพิลาส  สืบชมภู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสำเลิง  สุทธิประภา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 

 ส.อ.ชรินทร์ เพชรแท้

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางอัญชลี  สังข์ชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวประภัสษร พลพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 

นายณัฐพล   ศรีแดน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

นางสาวศศิธร  โคตรเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายจำปา  สุทธิประภา

พนักงานขับรถยนต์ 

นายพลากร  สุทธิประภา

ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นางสาวยุพาพร  ธงทอง

คนงานทั่วไป 

 นางสาวศิริกัญญา ประเสริฐสังข์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางกาญจนา   กล้าทน

แม่บ้าน

 

นายพงษ์ศักดิ์  ไชยมาตย์

นักการภารโรง

นายแสงจันทร์  เพียรชนะ

พนักงานศูนย์กู้ชีพ 

นายดำรงค์  คำสีมา

พนักงานศูนย์กู้ชีพ

นายบุญจันทร์ สุทธิประภา

พนักงานศูนย์กู้ชีพ

นายสมเดช  สุทธิประภา

พนักงานศูนย์กู้ชีพ

นายสมปอง  พันธ์โบ

พนักงานศูนย์กู้ชีพ

นายเลิงฤิทธิ์  บุตรพรม

พนักงานสิ่งแวดล้อม 

นายดำรงค์ อภินันท์วิริยกุล

พนักงานสิ่งแวดล้อม 

 นายสนอน้อย  ประเสริฐสังข์

พนักงานสิ่งแวดล้อม

 นายสมควร  วะณานิชย์

พนักงานสิ่งแวดล้อม

     

นายสมพร  มาศวรรณา

พนักงานสิ่งแวดล้อม

 นางดาวเรือง แสงสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอุดมลักษณ์ ประเสริฐสังข์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นายสุวพงษ์ โพธิ์เบี้ยศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

นายวิทยา จำปาสิงห์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทวัส สุทธิประภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายแสงคำรณ ประเสริฐสังข์

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 นายสมเกียรติ ประชาชู

พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

นายบุญเพ็ง สุทธิประภา

คนสวน

นายจินดา สุทธิประภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 

 

 


Copyright © 2019. All Rights Reserved.