Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

สภาเทศบาล

นายสำลี  ประเสริฐสังข์

ประธานสภา

นายบุญเพ็ง  สุทธิประภา

รองประธานสภา

นายจำนงค์ สุภะษร

สท.เขต 1

นายประเทือง สุทธิประภา

สท.เขต 1

นายเสน่ห์  สิงห์ท้วม

สท.เขต 1

นายคมสัน  แก้วสะอาด

สท.เขต 1

นางจันทรา ประเสริฐสังข์

สท.เขต 1

นายพิพิช  ประเสริฐสังข์

สท.เขต 2

นายวิชิตชัย  สุทธิประภา

สท.เขต 2

นายคำภา รักสมบัติ

สท.เขต 2

 

 
 

นายพรชัย  บุญเข็ม

สท.เขต 2

 

 นายสุรเดช แก้วสิทธิ์

เลขานุการสภา

 


Copyright © 2019. All Rights Reserved.